3:47:39 Thứ Tư , Ngày 22 tháng 5 năm 2019 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Đánh giá CL phục vụ
Đánh giá giảng viên
Đánh giá lớp tín chỉ
Đánh giá toàn khóa học
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Xem hồ sơ
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2019-2020
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :30/7/2019
Ngày KTHK :31/12/2019
Số SV Online: 6021
 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Sinh viên cần phải Đăng nhập vào hệ thống sử dụng tài khoản là Mã sinh viên và Mật khẩu (Đăng nhập bằng cách kích vào chữ Đăng nhập hoặc kích vào menu Đăng nhập ở gần góc phải phía trên của màn hình)

Sau khi đăng nhập thành công: sinh viên có thể đăng ký học đi ngành học chính (Kích vào menu "Đ/ký học (ngành chính)"), đăng ký học đi ngành 2 (Kích vào menu "Đ/ký học đi (ngành 2)"),  đăng ký học lại / học cải thiện điểm / học bù ngành chính (Kích vào menu "Đ/ký HL/CT/HB (ngành chính)"), đăng ký học lại / học cải thiện/học bù ngành 2 (Kích vào menu "Đ/ký HL/CT/HB (ngành 2)"). Sinh viên có thể tra cứu điểm, tra cứu học phí, tra cứu học bổng và các thông tin khác liên quan

1. Đăng ký học đi (Ngành chính)

+ Sinh viên chọn Đ/ký học đi (Ngành chính) để đăng ký học các môn của ngành học chính được mở ở học kỳ hiện tại, sẽ xuất hiện cửa sổ đăng ký học như dưới đây:

Cửa sổ này chỉ hiển thị các môn học mà sinh viên có thể đăng ký học đi trong học kỳ hiện tại

Các bước:

+ Chọn Lớp học phần -> Sẽ hiển thị danh sách các Môn / lớp tín chỉ được mở theo ngành học của sinh viên đó (tương ứng với lớp học phần) ở bảng "Các Môn / lớp tín chỉ có thể đăng ký học" phía dưới lớp học phần đã chọn

+ Tích chọn các môn / lớp tín chỉ cần đăng ký, sau đó chọn nút "Đăng ký" để đăng ký các môn học / lớp này

+ Muốn huỷ các lớp đã đăng ký: tích chọn các lớp trong bảng "CÁC MÔN / LỚP TÍN CHỈ ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC", sau đó chọn nút "Hủy đăng ký"

+ Sau khi đã đăng ký xong các môn học mà bạn lựa chọn, bạn phải chọn nút "Lưu kết quả đăng ký" để hoàn tất quá trình đăng ký.

2. Đăng ký học đi (Ngành 2)

+ Sinh viên chọn Đăng ký học đi (Ngành 2) để đăng ký học đi các môn học của ngành học thứ 2, sẽ xuất hiện cửa sổ đăng ký học như dưới đây:

Cửa sổ này chỉ hiển thị các môn học mà sinh viên có thể đăng ký học đi của ngành học thứ 2

Các bước:

+ Chọn Môn học cần đăng ký -> Sẽ hiển thị danh sách các lớp được mở theo môn học đó ở bảng "Các lớp có thể đăng ký học" phía dưới môn học đã chọn

+ Tích chọn 1 lớp cần đăng ký, sau đó chọn nút "Đăng ký" để đăng ký học lớp này

+ Muốn huỷ 1 lớp đã đăng ký: tích chọn 1 lớp trong bảng "CÁC LỚP ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC", sau đó chọn nút "Hủy đăng ký"

 3. Đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù (ngành học chính)

+ Sinh viên chọn Đ/ký HL/CT/HB (ngành chính) để đăng ký các môn học của ngành học chính mà sinh viên đã học ở các học kỳ trước nhưng chưa hoàn thành, hoặc các môn học sinh viên đủ điều kiện đăng ký học cải thiện điểm, hoặc các môn học đã mở ở học kỳ trước nhưng sinh viên chưa đăng ký, sẽ xuất hiện cửa sổ đăng ký học như dưới đây:

Các bước:

+ Chọn Môn học cần đăng ký -> Sẽ hiển thị danh sách các lớp được mở theo môn học đó ở bảng "Các lớp có thể đăng ký học" phía dưới môn học đã chọn

+ Tích chọn 1 lớp cần đăng ký, sau đó chọn nút "Đăng ký" để đăng ký học lớp này

+ Muốn huỷ 1 lớp đã đăng ký: tích chọn 1 lớp trong bảng "CÁC LỚP ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC BÙ (NGÀNH 1)", sau đó chọn nút "Hủy đăng ký"

 4 Đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù (ngành học 2)

+ Sinh viên chọn Đ/ký HL/CT/HB (ngành 2) để đăng ký các môn học của ngành học thứ 2 mà sinh viên đã học ở các học kỳ trước nhưng chưa hoàn thành, hoặc các môn học sinh viên đủ điều kiện đăng ký học cải thiện điểm, hoặc các môn học đã mở ở học kỳ trước nhưng sinh viên chưa đăng ký, sẽ xuất hiện cửa sổ đăng ký học như dưới đây:

 Cửa sổ này chỉ hiển thị các môn học mà sinh viên có thể đăng ký học cải thiện điểm

Các bước:

+ Chọn Môn học cần đăng ký -> Sẽ hiển thị danh sách các lớp được mở theo môn học đó ở bảng "Các lớp có thể đăng ký học" phía dưới môn học đã chọn

+ Tích chọn 1 lớp cần đăng ký, sau đó chọn nút "Đăng ký" để đăng ký học lớp này

+ Muốn huỷ 1 lớp đã đăng ký: tích chọn 1 lớp trong bảng "CÁC LỚP ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC BÙ (NGÀNH 2)", sau đó chọn nút "Hủy đăng ký"

5. Xem và In Phiếu đăng ký

+ Sinh viên chọn Kết quả đăng ký để xem kết quả đăng ký học và In phiếu đăng ký, sẽ hiển thị màn hình như sau:

 Cửa sổ này hiển thị các lớp (môn) sinh viên đã đăng ký học đi, học bù, học lại, học cải thiện điểm trong học kỳ hiện tại

Chọn nút In Phiếu đăng ký, sẽ xuất hiện màn hình sau:

 

 

 

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ